ការជ្រើសរើសបេក្ខភាព

បទចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំ​៖

 

 • ជាបទចម្រៀងដែរចេញជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2021 ​
 • ជាបទចម្រៀងដែលមាននៅក្ក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart តែប៉ុណ្ណោះ​
 • ផ្អែកលើចំនួនដងនៃការស្តាប់នៅក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart ចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មករា ដល់ 10 ធ្នូ 2021​
 • បទចម្រៀងដែលទទួលបានការស្តាប់ច្រើនជាងគេទាំង8 បទ​នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត​

 

បទចម្រៀងរួមគ្នា​ប្រចាំឆ្នាំ​៖

 

 • ជាបទចម្រៀងដែលច្រៀងរួមគ្នាដោយ​សិល្បករ ឬសិល្បការនីចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅ​
 • ជាបទចម្រៀងដែរចេញជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2021​
 • ជាបទចម្រៀងដែលមាននៅក្ក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart តែប៉ុណ្ណោះ​
 • ផ្អែកលើចំនួនដងនៃការស្តាប់នៅក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart ចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មករា ដល់ 10 ធ្នូ 2021​
 • បទចម្រៀងដែលទទួលបានការស្តាប់ច្រើនជាងគេទាំង6 បទនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

 

សិល្បករប្រចាំឆ្នាំ​​៖

 

 • ជាសិល្បករដែលមានបទចម្រៀងនៅក្ក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart តែប៉ណ្ណោះ​
 • ផ្អែកលើចំនួនដងនៃការស្តាប់នៅក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart ចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មករា ដល់ 10 ធ្នូ 2021​
 • សិល្បករ និងសិល្បការនីដែលទទួលបានការស្តាប់ច្រើនជាងគេទាំង06 នាក់នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត​

សិល្បការនីប្រចាំឆ្នាំ​​៖

 

 • ជាសិល្បការនីដែលមានបទចម្រៀងនៅក្ក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart តែប៉ណ្ណោះ​
 • ផ្អែកលើចំនួនដងនៃការស្តាប់នៅក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart ចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មករា ដល់ 10 ធ្នូ 2021​
 • សិល្បករ និងសិល្បការនីដែលទទួលបានការស្តាប់ច្រើនជាងគេទាំង06 នាក់នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត​

 

វីដេអូចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំ​៖

 

 • ជាបទចម្រៀងដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart តែប៉ុណ្ណោះ​
 • ផ្អែកលើចំនួនដងនៃការស្តាប់នៅក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart ចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មករា ដល់ 10 ធ្នូ 2021​
 • ផ្អែកទៅលើបច្ចេកទេសប្លង់ថត លំនាំសាច់រឿង និងការកាត់តកែសម្រួលរបស់វិឌីអូចម្រៀង

 

សិល្បករ ឬសិល្បការនីថ្មីប្រចាំឆ្នាំ​​

 

 • ជាសិល្បករ ឬសិល្បការនីដែលមានបទចម្រៀងនៅក្ក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart តែប៉ុណ្ណោះ​
 • សិល្បករ និងសិល្បការនី ថ្មីដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2021 (ទើបតែលេចធ្លោរខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ 2021)​
 • ផ្អែកលើចំនួនដងនៃការស្តាប់នៅក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart ចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មករា ដល់ 10 ធ្នូ 2021​
 • សិល្បករ ឬសិល្បការនីថ្មីដែលទទួលបានការស្តាប់ច្រើនជាងគេទាំង6 នាក់នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត​

 

ក្រុមតន្រ្តីប្រចាំឆ្នាំ៖

 

 • ជាក្រុមចម្រៀងដែលមានបទចម្រៀងនៅក្ក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart តែប៉ុណ្ណោះ​
 • ផ្អែកលើចំនួនដងនៃការស្តាប់នៅក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart ចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មករា ដល់ 10 ធ្នូ 2021​
 • ក្រុមចម្រៀងដែលទទួលបានការស្តាប់ច្រើនជាងគេទាំង6 នាក់នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត​

បទចម្រៀងស្តាប់​ច្រើន​ជាង​គេ​៖

 

 • ជាបទចម្រៀងដែលចេញជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2021​
 • ជាបទចម្រៀងដែលមាននៅក្ក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart តែប៉ណ្ណោះ​
 • ផ្អែកលើចំនួនដងនៃការស្តាប់នៅក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart ចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មករា ដល់ 10 ធ្នូ 2021​

សិល្បករ និងសិល្បការនីស្តាប់ច្រើន​ជាង​គេ៖

 

 • សិល្បករ និងសិល្បការនីដែលមានបទចម្រៀងនៅក្ក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart តែប៉ុណ្ណោះ​
 • ផ្អែកលើចំនួនដងនៃការស្តាប់នៅក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart ចាប់ពីថ្ងៃទី 01 មករា ដល់ ថ្ងៃទី 10 ធ្នូ 2021​

ពានរង្វាន់សមទ្ធិផលដ៏អស្ចារ្យនៃជីវិត (Lifetime Achievement Award)

 

 • សិល្បករ ឬសិល្បការនីដែលមានបទចម្រៀងនៅក្ក្នុងកម្មវិធីPleng By Smart តែប៉ុណ្ណោះ​
 • ក្នុងអំឡុងពេលនៃជីវិតរបស់គាត់ គាត់បានរួមចំណែកបង្កើតស្នាដៃប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងឆ្នើមនៅក្នុងវិស័យតន្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។(***ការជ្រើសរើសកំណត់ធ្វើឡើងដោយក្រុមការងារ Pleng by Smart)